تفاهم نامه خانه صمت جوانان ایران با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ویژه اقتصادی و انجمن فرانگران نوین

  1. خانه
  2. تفاهم نامه ها
  3. تفاهم نامه خانه صمت جوانان ایران با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ویژه اقتصادی و انجمن فرانگران نوین